Beleidsregels omtrent gedrag Excelsior Zetten Zwemmen 1 december 2016

Toelichting

Excelsior Zetten Zwemmen (hierna: EZZ) wil zich als zwemvereniging profileren waar ieder lid zich veilig en op zijn gemak kan voelen. EZZ wil namelijk dat ieder lid kan sporten in een omgeving waar de elementen: sportiviteit, plezier en enthousiasme centraal staan. Om dat doel te ondersteunen heeft EZZ een aantal beleidsregels omtrent gedrag opgesteld. Deze gedragsregels hebben betrekking op de verstandhouding tussen: de leden het bestuur, de leden, de vrijwilligers van EZZ en de ouders/verzorgers van de zwemleden.

EZZ vraagt aan: de leden, de vrijwilligers van EZZ, de ouders/verzorgers van de zwemleden en de wedstrijdofficials om deze gedragsregels te respecteren.

Artikel 1. Algemene beleidsregels omtrent gedrag

 1. De algemene beleidsregels omtrent gedrag zijn van toepassing op: het bestuur, de leden, de vrijwilligers van EZZ en de ouders/verzorgers van de zwemleden.
 2. De volgende gedragingen/handelingen wordt door EZZ niet toegestaan:
  1. Gedrag dat aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.
  2. Eigenrichting. Hieronder wordt verstaan: het eigenhandig oplossen van strafrechtelijke kwesties zonder dat er een (straf)rechterlijke procedure aan te pas komt.
  3. Fysiek geweld.
  4. Bedreiging en/of bedreigende uitlating(en).
  5. Afpersing door geweld / afpersing door bedreiging van geweld.
  6. Diefstal.
  7. Vernieling van één andermans goed.
  8. Seksueel misbruik. Hieronder wordt verstaan: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de (meerderjarige/minderjarige)persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding.
 3. EZZ staat de volgende gedragingen/handelingen niet toe binnen haar zwemomgeving en in de wedstrijdomgeving:
  1. Het gebruik van softdrugs en/of harddrugs.
  2. Alcoholmisbruik.
  3. Het kopen/nuttigen van alcohol door minderjarigen (bij wet verboden).

Artikel 2. beleidsregels omtrent gedrag trainers

 1. Binnen de zwemomgeving en de wedstrijdomgeving is de trainer de toezichthouder en het aanspreekpunt.
 2. De trainer dient ervoor te zorgen dat binnen de zwemomgeving/wedstrijdomgeving een sfeer wordt gecreëerd waarin de zwemleden zich veilig kunnen voelen. De trainer houdt hierbij rekening met de uitgangspunten van artikel 1.
 3. De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen.
 4. Indien bij een trainer een gegronde twijfel bestaat dat hij/zij datgene wat omschreven staat in lid 2 geheel/gedeeltelijk niet kan waarborgen en/of bij hem het vermoeden bestaat dat een gedraging/handeling zich voordoet zoals omschreven in artikel 1, moet hij (rekening houdend met de aard van de situatie) contact opnemen met de juiste contactpersoon. Dit kan zijn: het bestuur, Drie-Essen, de ouders/verzorgers van de zwemleden of de politie.
 5. Zoals omschreven in artikel 1 lid 2 onder H is seksueel misbruik niet toegestaan. Naast dat artikel geldt voor de trainer de volgende specifieke regels:
 6. De trainer raakt de sporter niet op een zodanige wijze aan dat de sporter dit als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. Dit naar redelijke verwachting.
 7. Een seksuele relatie tussen de trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar is onder geen beding geoorloofd en wordt beschouwd als seksueel misbruik.
 8. De trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

Artikel 2a. overige beleidsregels omtrent gedrag trainers

 1. De trainer kleedt zich om in een kleedcabine; niet bij het bad.
 2. De trainer is eerder in het bad aanwezig dan de zwemmers.
 3. De trainer is aanwezig bij het douchen voor en na de training.
 4. De trainer zorgt er voor dat de lessen in het instructiebad niet gestoord worden.
 5. De trainer zorgt er voor dat de materiaalruimtes opgeruimd en schoon zijn.
 6. De trainer zorgt ervoor dat de veiligheidsregels worden nageleefd (niet rennen, niet duiken als dat verboden is, etc.)
 7. De trainer zorgt er voor dat de gebruikte ruimtes opgeruimd zijn bij vertrek.
 8. De trainer verlaat als laatste het zwembad.
 9. EZZ is huurder van de zwembad Drie-Essen en een gast in baden waar wedstrijden worden gezwommen/gespeeld. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het gebruik van het zwembad, (met name als het gaat om zwemmers onder de 16 jaar).
 10. Bij wedstrijden in EZZ verband moeten de trainers hun EZZ kleding aan hebben.

Artikel 3. Beleidsregels omtrent gedrag ouders/verzorgers

 1. Onthoudt u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd. Laat dit over aan de benoemde trainers. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 2. Uw kind wordt door zorg van de vereniging ingeschreven voor een wedstrijd.
 3. Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd aanwezig te zijn bij georganiseerd vervoer, door de vereniging naar de wedstrijd.
 4. Indien er geen sprake is van georganiseerd vervoer door de vereniging of dat als uw kind daar door omstandigheden niet aan deel neemt, dan dient u te zorgen dat hij/zij tijdig bij de wedstrijd aanwezig is om deel te nemen. Voor wedstrijdzwemmen geldt de regel: 15 minuten voor aanvang wedstrijd.
 5. Indien uw kind wegens ziekte, of andere gewichtige omstandigheid niet kan deelnemen, meld u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur 48 uur voorafgaande aan de wedstrijd) aan de verantwoordelijke coach/teambegeleider. De contactgegevens kunt u vinden om de wedstrijdformulier.
 6. Wanneer u bent verzocht om jeugdleden van en naar een uitwedstrijd te brengen en u bent niet in de gelegenheid, dan wordt u vriendelijk verzocht om onderling met andere rijders te ruilen. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u tijdig contact op met de trainer/coach of teambegeleider om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.

Artikel 4. Beleidsregels omtrent gedrag zwemleden.

 1. Een lid dient ervoor te zorgen dat het zwemcomplex opgeruimd en schoon blijft. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, smartphone, geld etc.), maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemvereniging als ook de exploitant van het zwembad (Drie-Essen) zijn niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.
 2. De trainer mag van zijn zwemleden verwachten dat zij hem helpen met het opzetten van trainingsmaterialen en het afruimen daarvan.
 3. Douches en kleedhokken dienen niet als speelruimte te worden gebruikt.
 4. De kleedkamers worden gebruikt om je om te kleden. Het is niet toegestaan om je om te kleden in andere algemene of openbare ruimten in het zwembad. Alleen de groepskleedkamers zijn beschikbaar voor leden en bezoekende sporters van EZZ. De kleedcabines worden dus niet gebruikt.
 5. Informeer een trainer als er een probleem is die niet kan worden opgelost.
 6. Voor de training ben je tijdig voor aanvang in het zwembad aanwezig. Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen, indien deze reeds is begonnen. Bij afwezigheid deel je dit mee aan de trainer/coach of teambegeleider. Je bent op het afgesproken tijdstip aanwezig voor (vertrek naar) de wedstrijd. Bij niet deelname aan een wedstrijd deel je dit tijdig (zo mogelijk 48 uur voor aanvang) mee aan de trainer/coach of teambegeleider.
 7. Bij wedstrijden in EZZ verband moeten de zwemleden hun EZZ kleding aan hebben.

Artikel 5. Algemene beleidsregels omtrent gedrag tijdens wedstrijden

 1. Dit artikel is van toepassing op: de zwemleden, de vrijwilligers van EZZ en de ouders/verzorgers van de zwemleden.
 2. Gelet op artikel 1 is ongewenst verbaal gedrag en geweld richting: de wedstrijdofficials, de wedstrijdleiding, afgevaardigden van andere verenigingen en het publiek niet toegestaan.
 3. Tijdens een wedstrijd wordt verwacht dat men zich sportief en representatief opstelt richting de andere zwemverenigingen.

Overige beleidsregels omtrent gedrag / overige bepalingen

EZZ-kampen

 1. De begeleiding dient zich verantwoordelijk te gedragen en het goede voorbeeld te geven.
 2. Deelnemers moeten de aanwijzingen volgen van de kampleiding en/of aanwezige trainers.
 3. De kampleiding stelt regels op omtrent het gebruik van alcohol. Deelnemers, begeleiders en de kampleiding leven die regels na. Indien de deelnemers, de begeleiders en de kampleiding alcohol mogen nuttigen moet de kampleiding de regel opstellen dat alcoholmisbruik niet is toegestaan en dat alcohol op een verantwoordelijke manier genuttigd dient te worden. Het gebruik van alcohol door minderjarigen is bij wet verboden en dient dan ook tijdens dergelijke kampen strikt te worden gehandhaafd.
 4. Deelnemers volgen de regels die de kampleiding stelt omtrent de indeling van de slaapruimten.

Bepaling Verklaring Omtrent het Gedrag

 1. Alle trainers, officials en bestuurders van EZZ moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag afgeven bij het bestuur voordat zij hun functie mogen uitoefenen.
 2. Het bestuur mag op basis van een Verklaring Omtrent het Gedrag de functie van een trainer, official en een bestuurder ontzeggen.
 3. Het bestuur mag, indien zij dat nodig acht, aan andere EZZ-vrijwilligers om een Verklaring Omtrent het Gedrag vragen. Het bestuur mag – in lijn met punt 2 – de functie van een vrijwilliger ontzeggen.

Bepaling in-en rond het zwembad

 1. Het zwembad is eigendom van Drie-Essen. EZZ – en daarmee haar leden -is gebruiker van de geboden faciliteiten van zwembad. Gelet op de positie van EZZ – als gebruiker – verlangen wij het volgende van onze leden:
 2. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 3. Er wordt geen glas-en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen.
 4. De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 5. Het is in het gehele sportcomplex verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 6. EZZ hanteert de door de overheid vastgestelde regels, die van toepassing zijn voor het gebruik van alcohol bij minderjarigen. Dat houdt in dat wij erop toezien dat minderjarigen geen alcohol drinken en/of kopen in het zwembad.
 7. Schade aan eigendommen in het zwembad wordt direct op de dader verhaald.

Gebruik sociale netwerken

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, enz. De hoofdregel is dat het gedrag van EZZ-leden op social media niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is. EZZ-leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. Indien u een twijfel hebt om iets te publiceren (bijvoorbeeld een video-opname van een wedstrijd) kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Indien een ouder/verzorger bezwaar heeft tegen het plaatsen van bijvoorbeeld een foto waarop zijn/haar kind staat kan hij/zij contact opnemen met het bestuur.

Sancties

Bij het niet naleven van de gedragsregels kunnen sancties worden opgelegd. De sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan. In een aantal gevallen kan er ook contact worden opgenomen met de politie.

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 1. Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers/coaches hebben de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 2. Fysiek geweld Het gebruik van fysiek geweld is vaak ook een overtreding van de wet. Gelet op de situatie kan er aangifte worden gedaan bij de politie.

Hoe wordt een sanctie opgelegd? Een trainer, sporter en/of betrokken ouder/verzorger etc. neemt contact op met het bestuur. Dit geldt ook voor de gevallen waarin de trainer de zwemmer van de training/wedstrijd heeft verwijderd. Hierdoor kan worden vastgesteld wat er gebeurd is. Het bestuur stelt een aanspreekpunt aan. Na de melding houdt het aanspreekpunt rekening met het beginsel van hoor en wederhoor.

Het aanspreekpunt bespreekt tijdens de vergadering de overtreding met het bestuur, waarbij alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen -ter beoordeling van het aanspreekpunt -kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers.

Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

Vertrouwenspersoon

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie etc. zijn allemaal gedragingen die we bij EZZ niet tolereren. Voor EZZ zijn respect, integriteit, veiligheid en aangepast gedrag uiterst belangrijk. Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Dit is dan ook de reden dat EZZ een vertrouwenspersoon heeft. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt als gevolg van ongewenste omgangsvormen en/of gedragingen, die in strijd zijn met de hiervoor opgenomen gedragsregels.

 • Vertrouwenspersoon Patricia Rupp (p.rupp@kpnmail.nl)
 • Vertrouwenspersoon Arjan de Kreek (ajldekreek@hetnet.nl)

Kennisgeving

 1. Alle leden, ouders/verzorgers, trainers, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte (gebracht) van de inhoud van deze gedragsregels en dienen hiernaar te handelen.
 2. Lid zijn van EZZ houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragsregels inzien via de website.
 3. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragsregels door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken. Naleving van en controle op deze gedragsregels zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze vereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun sport.